ธุรกิจของเรา

เราลงทุน หรือร่วมลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการด้านการบริหารเงินและให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

โครงการปัจจุบัน

วัฒนธรรมองค์กร

เราเชื่อมั่นในทีม และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

เกี่ยวกับ
BC

BC ก่อตั้งขึ้นโดยบาฟส์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท โดยการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ในด้านพลังงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คาร์บอน เพื่อการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มทุกชีวิตด้วยการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรมด้านพลังงานที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ สร้างรากฐานความมั่นคงให้คงอยู่ต่อเนื่องถึงอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรายึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความยั่งยืน และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย