ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

BC เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 7 แห่ง

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าซื้อดำเนินกิจการโดย 3 บริษัท ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 7 แห่ง กำลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่

– โรงไฟฟ้าดำเนินกิจการโดยบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ATCE) จำนวน 5 แห่ง มีกำลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่ง และจังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ 20 ปี

– บริษัท แม่ระมาด โซล่าร์ จำกัด (MRS) และบริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จํากัด (PPS) ดำเนินกิจการบริษัทละ 1 แห่ง กำลังการผลิต 6.3 เมกะวัตต์ และ 1.1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตากและขอนแก่น ตามลำดับ โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ในช่วง 10 ปีแรกของสัญญา ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี โดยโรงไฟฟ้าของทั้ง 2 บริษัทเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2556