วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

พันธกิจ

พนักงาน

เพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าและความผาสุกของพนักงานทั้งในแง่ของอาชีพ สุขภาพ จิตใจ และความเป็นอยู่ทั่วไป รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถใช้ความรู้ของตนเองในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับกลุ่มบริษัทต่อไป

ลูกค้า

ผลิต จำหน่าย ให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค หรือให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ด้านพลังงานทดแทนและบริการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสูง

ผู้ถือหุ้น

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพทางการเงิน เพื่อให้ BAFS ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ BAFS อย่างยั่งยืนต่อไป

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง

มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ แต่รักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด

สังคม

ส่งเสริมการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ผู้กำกับดูแล และภาครัฐที่เกี่ยว ข้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยดำเนินธุรกิจตามหลักการต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ

เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน

คำนึงถึงและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีอย่างเคร่งครัด และมีวินัยทางการเงินที่ดี