ธุรกิจของเรา

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

จากกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบาฟส์ ที่ต้องการกระจายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจที่ไม่ใช่คาร์บอน บาฟส์จึงก่อตั้ง BC ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและโลกให้น่าอยู่ต่อไป

ในปัจจุบันเราได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินกิจการแล้ว ในขั้นถัดไป เพื่อขยายการเติบโตของบริษัท เราจะเพิ่มการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ทั้งที่ดำเนินกิจการแล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่ และในระยะยาวเราตั้งเป้าที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนให้กิจการยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เราได้ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Microgrid) เป็นต้น