สารจากประธานกรรมการบริษัท

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

ทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤติภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ไฟป่า แผ่นดินไหว และด้วยที่ผ่านมากลุ่มบริษัท BAFS มีปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งบริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัทและเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในระยะแรก บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที และจะขยายโอกาสในการลงทุนไปยังโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่ในระยะต่อไป ควบคู่ไปกับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่า “พนักงาน” คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำพาบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป