ค่านิยม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

C

กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

มีความกล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างตรงไปตรงมา 

ยึดมั่นในคุณธรรมความดี มีธรรมาภิบาลในการทำงาน

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

L

เรียนรู้ตลอดชีวิต

มีความใฝ่รู้ 

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ขวนขวายหาความรู้ ทำความเข้าใจในกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ไม่ปิดกั้นต่อโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

E

ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เข้าใจในความต้องการ การกระทำ และมุมมองที่แตกต่างกันของคน

ให้ความสำคัญกับสถานภาพความเป็นทีมเหนือความสำเร็จหรือประโยชน์ส่วนตัว

A

ขอบคุณเสมอ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

สำนึกในบุญคุณของผู้มีอุปการคุณทุกคน

ตระหนักว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความสามารถของตนเองเพียงลำพัง แต่มาจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณ เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อนพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น

N

หล่อเลี้ยงธรรมชาติ

มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีสถานะที่ดีขึ้น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด