ค่านิยม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

G

Growth Mindset

พัฒนาไร้ขีดจำกัด
มีทัศนคติเชิงบวก เชื่อมั่นในความสามารถ มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้

R

Resilience

พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์

O

Optimization

สร้างสรรค์พัฒนา
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

U

Unity

รู้คุณค่าสามัคคี
ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว เปิดใจรับฟัง พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง

P

Professional

ทำงานเต็มที่แบบมือโปร
มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รักษามาตรฐานด้านคุณภาพและบริการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม