ข่าวสารและกิจกรรม

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

ปลูกป่าบริเวณพื้นที่ว่างที่ ATCE

พื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จํากัด (ATCE) ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ว่างรวมประมาณ 50 ไร่ ดังนั้น ในปี 2564 บริษัท BC จึงปลูกต้นไม้ รวม 5,000 ต้น ในพื้นที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 5,000 ต้นดังกล่าว จากกรมป่าไม้