คณะกรรมการบริษัท

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ
นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2542 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โอเอชทีแอล

2537 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ช.การช่าง

2536 – 2563 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

2524 – 2563 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

2551 – 2561 : ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2011
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2011
นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการ
นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอัยการที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2560 – 2563 : กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531 – 2532)
 • หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บจก. ไอเน็ต รีท แมนเนจเม้นท์

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน

2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอส เอส วี บิสซิเนส 2003

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2558 – 2563 : กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ

2560 – 2561 : กรรมการอิสระ บจก. พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
  • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2009
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์

2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน

2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

2526 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2529 – 2558 : ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาโท Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
นายลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการ
นายลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
กรรมการ บริษัท ไพบูลย์สมบัติ จำกัด
กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดตำแหน่งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2514
 • ศึกษาวิจัยด้านกฎหมายปกครอง London School of Economies and Political Science (LSE) University of London
 • นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 24 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2540
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2543
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 พ.ศ. 2544
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 92/2550 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายสิงห์โต พิเชฐวงศ์ กรรมการ
นายสิงห์โต พิเชฐวงศ์ กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท๊คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน : กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ
นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563


ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ

ราชอาณาจักรกัมพูชา จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

2555 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาโท – Business Administration University of New Hamshire, USA
 • ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเอกเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 21/2001
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 17/2016
  • หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 27/2008
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอสดีแอลที

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน

2560 – 2561 : กรรมการผู้จัดการ บจก. เรนาสโซ มอเตอร์

2560 – 2561 : กรรมการผู้จัดการ บจก. ดูคาทิสติ
อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Master of Commerce in International Business, Australian School of Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตร Leadership and Change, University of Potsdam, Germany
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020
นายมาส ตันหยงมาศ กรรมการ
นายมาส ตันหยงมาศ กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
14 ธันวาคม 2564

ประสบการณ์การทำงาน
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น

2557 – 2564 : กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน. หรือ EXIM Bank)

2563 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ซอร์สแมช (ประเทศไทย) จำกัด

2554 – 2560 : ที่ปรึกษา บริษัท ไทยประสทิธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท นภา ดิเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

2551- 2554 : ที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

2549 – 2550 : ผู้อำนวยการ สำนัก FTA และการเจรจาการค้าทวิภาคี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2546 – 2549 : นักวิชาการพาณิชย์ 8ว. สำนัก FTA สำนักอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2542 – 2546 : นักวิชาการพาณิชย์ 6 สำนักงานเจรจาการค้าพหุภาคี องค์การการค้าโลก (WTO) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2541 – 2542 : ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปัญจะ เกษรทอง)

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ปริญญาเอก – Political Science University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาโท – Political Science University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาโท – International Relations Syracuse University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี – International Relations and Economics Syracuse University, U.S.A.
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ และองค์การ มหาชน (PDI) รุ่น 19/2561 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 37/2561
  • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2561
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

บุคคลผู้ผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล