สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และวิกฤตพลังงานถ่านหิน เราต่างเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น BAFS Group จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในแผนกลยุทธ์ คือ การกระจายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

BAFS Clean Energy Corporation จึงก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่จะเติมเต็มและยกระดับคุณภาพชีวิตจากพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งคำว่า “CLEAN” ในชื่อบริษัท ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่พลังงานสะอาดที่เรานำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดเผย และจริงใจที่ BAFS Clean พนักงานของเรา คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท เราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและครอบครัวของพนักงานทุกคน ส่วนด้านการทำงาน เราสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในงานที่หลากหลาย และเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปอย่างมา

ปัจจุบันเราได้เริ่มลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว และในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนไปยังกิจการพลังงานประเภทต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ เรายินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกของเรา

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของพนักงานบริษัท BAFS Clean เราขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และเราสัญญาว่า จะมุ่งมั่นเดินหน้าผลักดันธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้ที่ดีกว่าเดิม แต่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของลูกหลานเราต่อไป