วัฒนธรรมองค์กร

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

เราเชื่อมั่นในทีม และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

เชื่อมั่น …

ที่ BC เราเชื่อมั่นในศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความมีคุณธรรมของทุกคนในทีม  เราจึงสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ทีมทำงานร่วมกัน และมีความยืดหยุ่นโดยทุกคนสามารถบริหารเวลาในการทำงานของตนเองได้ และเลือกทำงานจากที่ใดก็ได้

ธุรกิจของเราอาจเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม แต่เราเชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท เราจึงให้ความสำคัญกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและใจ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยทีมงานทุกคนจะได้รับ wellness program เช่น fitness การนวด การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสวัสดิการในการท่องเที่ยวโดยไม่จำกัดวันลา นอกจากนี้ เราตระหนักดีว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ เราจึงสนับสนุนให้ทีมได้พัฒนาความรู้และทักษะตามความสนใจของแต่ละบุคคล

มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายร่วมกัน …

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราจึงสร้างวัฒนธรรมในการร่วมมือกัน โดยการสนับสนุนให้ทุกคนในทีมแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังสร้างวัฒนธรรมให้ทีมมีความกล้าเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยมีทีมบริหารให้การสนับสนุน

Join Us

ติดต่อผู้จัดการแผนกบุคคล