การต่อต้านคอร์รัปชัน

เติมเต็มชีวิตด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

Load more